Gestió integral de serveis

- API, gestió immobiliària i patrimonial

- Administració de Finques

- Advocats, assessoria jurídica

- Assegurances, gabinet tècnic

- Constructora

- Restauració

Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
Si desitja informació i/o fer qualsevol tipus de comentari o suggeriment, ompli i envïi el següent formulari:
Nom: Finca:
Telèfon: E-mail:
Escrigui dins del requadre el que desitja:

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (15/1999), pel què es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades de caràcter personal quedaran incloses i seran tractades en un fitxer titularitat de MEDI HABITAT SL, amb la finalitat de mantenir-lo informat dels nostres serveis existents en aquesta pàgina web, així com remetre-li informació sobre els productes i serveis continguts en la mateixa. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, dirigint un escrit a l’adreça següent:

C/ ANSELM CLAVE Nº88 LOCAL 3, 08100. MOLLET DEL VALLES, BARCELONA.

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal, titularitat de terceres persones, haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, d’obtenir el seu consentiment i d’informar -a aquests tercers- de les mesures contingudes en el paràgraf anterior.


    

MEDI HABITAT ÉS ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Medi Habitat disposa d'Administradors especialitzats que solucionaran qualsevol problema que sorgeixi en la seva Comunitat de Propietaris (Comunitat Horitzontal) o en la gestió d’arrendaments (Propietat vertical).

Medi Habitat posa a la seva disposició professionals qualificats i col·legiats, que desenvolupen una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta de forma directa, pràctica i quotidiana, la vida dels ciutadans, trobant la millor de les solucions als petits i grans problemes que poden sorgir, de forma ràpida, eficaç i professional, i assessoren sobre les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, podent representar al propietari, si així ho desitja.

El nostre departament d'Administració de Finques és un model d'eficàcia i rigurositat basat en el treball, l'ordre, la disciplina i la constància, que disposa d'Administradors especialitzats en solucionar qualsevol problema que pugi sorgir en la seva Comunitat de Propietaris o en la gestió d'arrendaments, atenent a les necessitats del propietari, per a que gaudeixi i detecti els serveis que ocupem.

Gestiona el patrimoni immobiliari amb criteris professionals, conscient del seu valor com tren d'inversió i estalvi.

 • Administració horitzontal.

  Constitució de la Comunitat de Propietaris (obra nova) i redacció d'Estatuts (precisa l'aprovació de la totalitat dels propietaris de la finca que al seu torn representen la totalitat dels coeficients de la Comunitat de Propietaris). En el seu defecte, elaboració de Normes de Règim Interior.

  Confecció de pressupostos de despeses previsibles per als exercicis econòmics, control y seguiment del mateix i presentació dels comptes anuals a la finalització del període, de forma clara, correcta i de fàcil comprensió, analitzant amb detall les possibles desviacions sobre el pressupost. Comptabilitat informatitzada.

  Legalització del Llibre d'Actes i diligenciament del mateix al Registre de la Propietat.

  Obtenció del N.I.F. de la Comunitat.

  Preparació de les convocatòries de les Assemblees i assistència a les mateixes.

  Confecció de les actes de reunions, enviament de les mateixes a tots els copropietaris de l'immoble i transcripció de l'acta al Llibre d'Actes.

  Execució dels acords adoptats a les Assemblees comunitàries.

  Emissió i cobrament de provisions de fons ordinàries i extraordinàries aprovades a les Assemblees Comunitàries. Emissió de rebuts en suport magnètic.

  Gestió d'impagats.

  Tramitació i contractació de pressupostos sobre manteniment d'Ascensors, Neteja, Electricitat, Fontaneria, Gas...

  Atenció d'incidències.

  Control i pagament de subministres, manteniments i impostos de la Comunitat.

  Tramitació de documentació (subvencions, ajudes, llicències d'obra...) davant Organismes Oficials (Ajuntaments, Generalitat...)

  Gestió de conservació de la finca. Ocupació del manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, i millora constant de la mateixa.

  Assessorament tècnic i legal per a la Comunitat de Propietaris, aplicant la legislació vigent en tot moment, intentant unificar criteris per evitar possibles litigis.

  Contractació i seguiment dels treballs de reparació i conservació dels elements comuns, realitzant comprovació efectiva prèvia al pagament.

  Informació periòdica als copropietaris de les gestions que s'estan realitzant per a la Comunitat de propietaris.

  Adequació de la Comunitat de Propietaris a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

  Custòdia de tota la documentació precisa per la correcta administració, nòmines, assegurances socials, impresos de retencions, IRPF, certificacions… I que realitzem en el nostre despatx, assumint la responsabilitat i control total del treball realitzat, respectant íntegrament la confidencialitat de la Comunitat Administrada.

 • Administració vertical: Gestió del lloguer de la seva propietat, sigui nau, local, pis.

  Estudi de mercat i de la rendibilitat de l’arrendament.

  Recerca i selecció d’arrendataris, estudis de solvència per aportar majors garanties al propietari del immoble.

  Confecció de contractes d’arrendament per a habitatges i d’ús distint a habitatges. Formalització, registre i dipòsit del contracte i la seva fiança.

  Gestió del cobrament del lloguer. Control i pagament de subministres, manteniment i impostos del immoble.

  Aplicació dels augments i repercussions legals, als conceptes de pagament del rebut d’arrendament.

  Gestió d’impagaments: elaboració de la documentació precisa per la reclamació de deutes, tant judicial com extrajudicialment.

  Atenció d’incidències.

  Renovacions i resolucions de contractes.

  Gestió de conservació de la finca. Ocupació del manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, i millora constant de la mateixa.

  Assessorament sobre la Llei d'Arrendaments Urbans.

  Elaboració d’informe periòdic als propietaris de l’estat i rendibilitat dels immobles.

  Traspàs de locals de negoci.


C/ Anselm Clavé nº88 Local 3 · Tel. 93 570 51 23 · Fax 93 570 51 11 · Mollet del Vallès
info@medihabitat.es